Privacy
verklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben we opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Meer Coaching & Advies
Rogier van der Weijdenlaan 37, 3723 BD, Bilthoven

info@hb-kompas.nl; meercoaching@outlook.com

Meer Coaching & Advies verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, app of op papier. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens 

Meer Coaching & Advies kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
•       NAW-gegevens
•       Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
•       Geboortedatum en –plaats
•       Geslacht
•       Pasfoto
•       ID-bewijs
•       Interessegebieden
•       Opleidingsinformatie
•       Werkervaring
•       Werkgever
•       Bankgegevens
•       Kerntalentenprofiel

Doeleinden 

Meer Coaching & Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
•       Het invulling geven aan trainingen en coachingtrajecten volgens opzet, aanbod en afspraak overeengekomen met de deelnemer dan wel coachee;,
•       Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
•       Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
•       Het onderhouden van contact;
•       Een goede en efficiënte dienstverlening;
•       Het verrichten van administratieve handelingen;
•       Verbetering van de dienstverlening;
•       Facturering;
•       Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
•       Marketing;
•       Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Meer Coaching & Advies hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien je uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Meer Coaching & Advies persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je daarmee toestemming dat Meer Coaching & Advies deze gegevens verwerkt.

Verstrekking binnen de vereniging

Meer Coaching & Advies kan op verzoek relevante persoonsgegevens van cliënten verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te allen tijde als doel te hebben ten goede te komen aan de individuele cliënt, wiens persoonsgegevens verstrekt worden en/of aan de dienstverlenende doelen van Meer Coaching & Advies.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Meer Coaching & Advies persoonsgegevens uitwisselen met derden. Meer Coaching & Advies kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met Meer Coaching & Advies en mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Meer Coaching & Advies aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

Indien je persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt zijn daarvoor passende waarborgen getroffen. Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in ons contact. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij je gegevens bewaren

Meer Coaching & Advies zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn benoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken of Meer Coaching & Advies ze dient te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang wij je gegevens bewaren

Meer Coaching & Advies zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn benoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken of Meer Coaching & Advies ze dient te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Meer Coaching & Advies passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Jouw rechten

Je hebt het recht om Meer Coaching & Advies een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Nadien kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Meer Coaching & Advies verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens achterwege te laten of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

Meer Coaching & Advies
Rogier van der Weijdenlaan 37, 3723 BD, Bilthoven

info@hb-kompas.nl; meercoaching@outlook.com

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Meer Coaching & Advies, laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 augustus 2022.